... ALL OTHER SCRIPTS MUST BE PLACED BELOW

§1
Foreningens navn er: Rødby Motionscenter
Foreningens hjemsted er: Byskolevej 4, 4970 Rødby
Foreningen er stiftet den: 1.1.1978
§2
Foreningens opgave er at dyrke motions-vægttræning. Enhver kan optages som medlem af foreningen. Som aktive medlemmer regnes de idrætsudøvende, som passive medlemmer regnes støtte medlemmer. Indmeldelse skal ske til forenings gennem instruktørerne.
Udmeldelse skal ske skriftligt til formanden, med l måneds varsel til den første i måneden.
§2b
Bestyrelsen kan udelukke et medlem midlertidigt eller permanent (eksklusion), såfremt vedkommende handler til skade for foreningen. I sager om udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt. Bestyrelsen træffer beslutning om det ekskluderede medlem kan genindtræde i foreningen.
§3
Et medlem er forpligtet til at betale det af generalforsamlingen fastsatte kontingent.
Medlemmet skal betale kontingent rettidigt, i henhold til de af bestyrelsen til enhver tid fastsatte betalingsvilkår.
§3b
I tilfælde af tvangslukning af foreningen pga. force majeure, vil der fortsat blive opkrævet kontingent. Bestyrelsen kan til enhver træffe beslutning om ikke at opkræve i én eller flere perioder. Beslutning og årsager skal fremlægges på først kommende generalforsamling
§4
Generalforsamlingen har højeste myndighed i alle foreningens anliggender.
Generalforsamlingen skal indvarsles med mindst 14 dages varsel på opslag i klubben.
Eventuelle forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse, samt en kopi af forslag skal foreligge til gennemsyn i klubben.
Alle aktive medlemmer med mere end 3 måneders sammenhængende medlemskab og som ikke er i kontingent restance har stemmeret.
§5
Der afholdes generalforsamling en gang årligt, senest med udgangen af 3. måned med følgende dagsorden:

  1. valg af dirigent
  2. formandens beretning og godkendelse
  3. regnskabet forelægges til godkendelse
  4. fastsættelse af kontingent
  5. indkomne forslag
  6. valg af bestyrelse
  7. valg af suppleanter
  8. valg af revisor og revisorsuppleant
  9. evt

§6
Ekstra ordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes, når mindst 1/3 af de stemmeberettigede
indgiver skriftlig begæring herom til bestyrelsen, men angivelse af de eller de emner, der ønskes behandlet.
Den ekstraordinære generalforsamling afholdes senest 4 uger efter, at begæringen er modtaget til
bestyrelsen. Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til ekstraordinær generalforsamling, dog skal
indkaldelsen være ophængt i klubben i mindst 4 uger før afholdelse.
§7
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til deltagere. Ved afstemninger er simpelt flertal
gældende. Ved lovændringer kræves dog at de foreslåede ændringer er opsat sammen med indkaldelsen til
den ordinære generalforsamling.
Alle afstemninger foregår mundtligt, men såfremt blot 2 medlemmer måtte ønske det, skal afstemning ske
skriftligt.
§8
Forenings anliggender varetages af den valgte bestyrelse, som består af 5 medlemmer + 2 suppleanter.
Bestyrelsen vælges for 2 år af gangen, således at formand og 1 stk. bestyrelsesmedlem vælges på lige
årstal, og kasserer og 2 stk. bestyrelsesmedlemmer vælges på ulige årstal. Udover formand og kasserer
konstituerer bestyrelsen sig selv. Genvalg kan altid finde sted. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når
mindst 50 % af dens medlemmer er til stede.
§9
Forenings regnskabsperiode er kalenderåret. Bestyrelsen skal inden den 10. februar, aflevere regnskabet for
det forløbne år til revisorerne Regnskabet skal være revideret og påtegnet inden den 15. februar, og
revisorerne er i øvrigt, til en hver tid bemyndiget til at foretage revision.
§10
Bestyrelsen er bemyndiget til at optage lån og kredit på indtil 30 % af sidste års kontingentindtægter.
Optagelse af lån og kredit større end 30 % af sidste års kontingentindtægter samt eventuel anskaffelse og
pantsætning af fast ejendom, kræver generalforsamlingsbeslutning.
§11
Beslutning om foreningens ophævelse kan kun træffes på generalforsamlingen, hvor mindst ¾ af
stemmerne er for en ophævelse. Er en sådanne generalforsamling ikke beslutningsdygtig, indkaldes til en
ny ekstra ordinær generalforsamling, som uden hensyn til foranstående bestemmelser om kvalificeret
majoritet er beslutningsdygtig.
§12
Kasseren skal være fuldmyndig og må kun ligge inde med kontanter til foreningens drift.
Formand og kasserer er bemyndiget til at tegne bestyrelsen på klubbens vegne ved optagelse af lån og
kredit jf. vedtægternes §10
§13
I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens eventuelle midler og ejendele klubber og foreninger i nærområdet.
Børn og unge indsats vil blive vægtet.
.
§14
Foreningens er uden ansvar for medlemmernes personlige ejendele under træning.
§15
Vedtægterne er revideret af DSF & DIF Sidste dato for revidering og godkendelse d. 20.06.2021.
Lovene er vedtaget første gang 29.4.1979
Disse vedtægter er ændret på ekstraordinær generalforsamling den 15. juni 2021