... ALL OTHER SCRIPTS MUST BE PLACED BELOW

§1
Foreningens navn er: Rødby Motionscenter
Foreningens hjemsted er : Byskolevej 4, 4970 Rødby
Foreningen er stiftet den: 1.1.1978
§2
Foreningens opgave er at dyrke motions-vægttræning. Enhver kan optages som medlem af foreningen. Som aktive medlemmer regnes de idrætsudøvende, som passive medlemmer regnes støtte medlemmer. Indmeldelse skal ske til forenings gennem instruktørerne.
Udmeldelse skal ske skriftligt til formanden, med l måneds varsel til den første i måneden.
§2b
Bestyrelsen kan udelukke et medlem midlertidigt eller permanent (eksklusion), såfremt vedkommende handler til skade for foreningen. I sager om udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt. Bestyrelsen træffer beslutning om det ekskluderede medlem kan genindtræde i foreningen.
§3
Et medlem er forpligtet til at betale det af generalforsamlingen fastsatte kontingent.
Medlemmet skal betale kontingent rettidigt, i henhold til de af bestyrelsen til enhver tid fastsatte betalingsvilkår.
§4
Generalforsamlingen har højeste myndighed i alle foreningens anliggender.
Generalforsamlingen skal indvarsles med mindst 14 dages varsel på opslag i klubben.
Eventuelle forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse, samt en kopi af forslag skal foreligge til gennemsyn i klubben.
Alle aktive medlemmer, som ikke er i kontingent restance har stemmeret.
§5
Der afholdes generalforsamling en gang årligt, senest med udgangen af 3. måned med følgende dagsorden:

 1. valg af dirigent
 2. formandens beretning og godkendelse
 3. regnskabet forelægges til godkendelse
 4. fastsættelse af kontingent
 5. indkomne forslag
 6. valg af bestyrelse
 7. valg af suppleanter
 8. valg af revisor og revisorsuppleant
 9. evt.
  §6
  Ekstra ordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes, når mindst 1/3 af de stemmeberettigede indgiver skriftlig begæring herom til bestyrelsen, men angivelse af de eller de emner, der ønskes behandlet. Den ekstraordinære generalforsamling afholdes senest 4 uger efter, at begæringen er modtaget til bestyrelsen. Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til ekstraordinær generalforsamling, dog skal indkaldelsen være ophængt i klubben i mindst 4 uger før afholdelse.
  §7
  Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til deltagere. Ved afstemninger er simpelt flertal gældende. Ved lovændringer kræves dog tilstedeværelse af mindst 1/3 af forenings stemmeberettigede medlemmer, og mindst 2/3 af stemmerne skal være til fordel for ændringen.
  Alle afstemninger foregår mundligt, men såfremt blot 2 medlemmer måtte ønske det, skal afstemning ske skriftligt.
  §8
  Forenings anliggender varetages af den valgte bestyrelse, som består af 5 medlemmer + 2 suppleanter.
  Bestyrelsen vælges for 2 år af gangen, således at formand og 1 stk. bestyrelsesmedlem vælges på lige årstal, og kasserer og 2 stk. bestyrelsesmedlemmer vælges på ulige årstal. Udover formand og kasserer konstituerer bestyrelsen sig selv. Genvalg kan altid finde sted. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når mindst 50 % af dens medlemmer er til stede.
  §9
  Forenings regnskabsperiode er kalenderåret. Bestyrelsen skal inden den 10. februar, aflevere regnskabet for det forløbne år til revisorerne Regnskabet skal være revideret og påtegnet inden den 15. februar, og revisorerne er i øvrigt, til en hver tid bemyndiget til at foretage revision.
  §10
  Bestyrelsen er bemyndiget til at optage lån og kredit på indtil 30 % af sidste års kontingentindtægter.
  Optagelse af lån og kredit større end 30 % af sidste års kontingentindtægter samt eventuel anskaffelse og pantsætning af fast ejendom, kræver generalforsamlingsbeslutning.
  §11
  Beslutning om foreningens ophævelse kan kun træffes på generalforsamlingen, hvor mindst ¾ af stemmerne er for en ophævelse. Er en sådanne generalforsamling ikke beslutningsdygtig, indkaldes til en ny ekstra ordinær generalforsamling, som uden hensyn til foranstående bestemmelser om kvalificeret majoritet er beslutningsdygtig.
  §12
  Kasseren skal være fuldmyndig og må kun ligge inde med kontanter til foreningens drift.
  Formand og kasserer er bemyndiget til at tegne bestyrelsen på klubbens vegne ved optagelse af lån og kredit jf. vedtægternes §10
  §13
  I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens eventuelle midler og ejendele Rødby Sportråd.
  §14
  Foreningens er uden ansvar for medlemmernes personlige ejendele under træning.
  §15
  Foreningens vedtægter er revideret og godkendt af DSF og DIF.
  Sidste dato for revidering og godkendelse d. 12.09.2014.
  Lovene er vedtaget første gang 29.4.1979
  Disse love er ændret på ekstraordinær generalforsamling den 20. august 2014
  Formand: Anders Pedersen
  Sekretær: Laila Sønderskov Hansen
  Kasserer: Lene Larsen
  B-medlem: Peter H. Eriksen
  B-medlem: Mette M. Christensen
  Suppleant: Charlie Tyrrestrup